Observera
Konsult inom CCTV

Tjänster

Allt som rör kameraövervakning - CCTV


Förstudier

I samband med att planerna på ett säkerhetsprojekt tar form kommer också behovet av att klargöra förutsättningarna för ett genomförande. Att ta fram en förstudie är ett av de vanligaste uppdragen Observera arbetar med. Ofta handlar det om att inventera eventuella befintliga systemkomponenter, utvärdera och redovisa de tekniska möjligheterna, säkerställa att det är genomförbart ur ett juridiskt perspektiv samt estimera kostnaderna för ett genomförande. Förstudien utgör därmed det underlag som krävs för att kunna fatta ett bra beslut.


systemförvaltning

Att äga ett säkerhetstekniskt system innebär, beroende på dess omfattning, också att man behöver förvalta, underhålla och ibland utveckla systemet. Att fullt ut förlita sig på att leverantören gör allting rätt kan ha sina sidor. Det är därför bra om man själv är insatt i marknaden, de juridiska förutsättningarna samt den tekniska utvecklingen. Observera erbjuder sådan förvaltning för de verksamheter som av olika skäl inte själva har möjligheten att inneha den kompetensen. Omfattningen anpassas till verksamhetens behov och kan i stora delar utföras på distans.


affärsutveckling

Med rätt approach mot marknaden är förutsättningarna för att lyckas betydligt bättre. Lättare sagt än gjort. Ibland behöver man stöd i tankeprocessen när man skall ta klivet in i en ny bransch eller övergå från traditionell affärsmodell till det som idag bedöms vara framtiden inom säkerhetsbranschen - SaaS (Security as a Service). Observera kan bistå i olika utsträckning som bollplank eller med projektledning för att få verksamheter att nå nya mål inom marknaden för kameraövervakning. Naturligtvis utförs sådana uppdrag ansvarsfullt och under sekretessavtal.Upphandlingsunderlag

Att formulera ett bra upphandlingsunderlag är nyckeln till en bra affär för alla inblandade parter. Är det dessutom fråga om en offentlig upphandling är det extra noga med att få till kravställningar och föreskrifter som blir oantastliga och därmed inte resulterar i både kostsamma och tidsödande överprövningar. Observera har genomfört ett stort antal upphandlingar vilka alltid genomförts utan krav på att de skall göras om. Grunden för en lyckad upphandling är god kunskap om teknisk design och funktion samt förståelse för upphandlingsreglerna.


föreläsningar

Ibland är det bara så skönt att bli upplyst om utvecklingen inom vissa områden utan att aktivt behöva leta efter informationen själv. Att lyssna på en föreläsning i ett ämne där föredragshållaren är engagerad och kunnig är både lärorikt och tidseffektivt. Observera har genom åren deltagit i mängder av seminarier och som arrangerats av olika aktörer. Det kan vara i samband med mässor, konferenser eller kundaktiviteter. Föreläsningsämnena spänner över allt inom kameraövervakning såsom lagen, CCTV-teknik, säkerhetsupphandling, standardisering etcetera.


entreprenadbesiktningar

När man som beställare får sin anläggning avlämnad till sig kan det vara av stor vikt att någon med specialistkunskap om tekniken och entreprenadrätt besiktigar leveransen. Ibland blir det också en betydande diskrepans mellan vad man tror sig ha efterfrågat och vad leverantören säger sig ha levererat. Och hur bedömer man god fackmannaskap om man ingen erfarenhet har ifrån det aktuella yrkesfacket. Observera har genomfört åtskilliga entreprenadbesiktningar, ofta utifrån bestämmelserna om total- eller utförandeentreprenader, och där båda parternas intressen skall iaktas.Kameraövervakningslagen

En grundregel är att det krävs tillstånd för övervakning av platser dit allmänheten har tillträde. När det gäller alla andra platser är det den som bedriver övervakningen som skall avgöra om det är tillåtet eller ej. Och det är inte helt enkelt för den oinvigde att göra den bedömningen. Skulle det bli fel finns det en risk att bli skadeståndsskyldig. Observera har genom åren tagit fram åtskilliga tillståndshandlingar, policys och annan dokumentation som kan vara nödvändigt för att kunna bedriva kameraövervakning i enlighet med vad lagen kräver.


kurser & utbildningar

Behovet av kompetensutveckling är ständigt närvarande nästan oavsett vad man arbetar med. Inom kameraövervakningsområdet är det mer eller mindre nödvändigt att hålla sig uppdaterad då bland annat teknikutvecklingen går så snabbt. Men också nya standarder, rättstillämpning samt tjänsteutveckling driver på kraven på kunskap. Observera har genom åren hållit otaliga kurser och också varit delaktig tillsammans med samarbetspartners i framtagandet och genomförande av utbildningar till bland annat yrkeshögskolan.


projektledning

God ledning är alltid en viktig del i alla projekt för att resultatet skall bli som förväntat och inom beslutad budget. En god förutsättning är naturligtvis då inte bara att projektledaren är strukturerad och duktig på att styra, utan också har den erfarenhet inom området som behövs för att förstå vad som behöver beaktas och om möjligt förutse sådant som kan komma att utgöra ett problem med att ro projektet i land. I vissa fall kan kompetenstillförsel istället vara ett välkommet tillskott i den eventuella styrgrupp som fattar beslut om projektets riktning och fastställer dess mål.